Zeiger an der Uhr

Kumm, ich singe dir e Leedche,
denn jet anderes han ich nit,
hück bes do e jlücklich Mädche
un ich weiss och wie dat kütt.

Kumm du bruchs mr nix ze sage,
denn ich weiss et och esu,
doot üch immer joot verdrage,
maat üch selver ald jet fruh.

Denn dat Jlück, dat blieht nit lijje
dat wör widder de Natur,
och dat Jlöck, dat muss sich driehe,
Wie dä Zeiger an dr Uhr,
wie dä Zeiger an dr Uhr,
dä Zeiger an dr Uhr.

Jlöck, dat kammer nit bezahle,
nit en Penning un en Sching,
ömesöns es hätzlich Laache
un dr Sonnesching om Rhing.

Doch für Jlöck jitt et kein Brootwoosch
un für Sonnesching kein Flönz,
selvs vum Fiere kriss de Nohdoosch,
et jitt janix ömesöns.

Met dr allerjrössten Liebe,
do bezahls de hück kein Meet,
un für Ahle un für Junge
jeiht et wigger un retour.
Einmol bovve, einmol unge,
wie dä Zeiger an dr Uhr.

Dofür bruch mr nit ze kühme,
luur nit schwatz un luur nit ruut,
dunn em Levve nix versühme,
wenn de suur bes, bes de dud.

Nemm, wat dir es, dunn och jevve,
maach dich schön, sulang et jeiht
et es noch keiner hejeblevve
op dä schönen jrosse Ääd.

Wenn de kriesche muss, dunn laache,
Leid verjeiht doch met dr Zick,
wenn de Krach häs, loss et kraache,
wer dich jään hätt, kütt zerück.

Jeiht de Liebe ens kapott
und es dinge Tünnes fott
un es nix mieh met L’Amour:
Alles, alles heilt die Uhr.

Sing‘ die Leedche, dat es wichtich,
ens en Moll un ens en Dur,
einmol falsch un einmol richtich,
luur nit immer op de Uhr.

Die kann och nit immer jonn,
selvs die Uhr, die blieht ens stonn,
selvs die Uhr, die blieht ens stonn.

Zurück