Skyline vun Kölle

Hä´s zwanzisch un kütt us nr Jäjend,
en der Bagger die Ääd omjeplöösch han.
Nä! Braunkohle wollt keiner mieh – vell ze duer,
deshalb moht´e jet anderes weede.

Dann em Kicker die Sick vun der Bundeswehr,
do stund irjend jet vun Kamerade
vun Verantwortung un he bröhten se ihn,
öm zom Fridde ne Deil beizedraare.

För dö Fridde? Na jot – dann maach ich dat halt.
Doch zoeets moot och hä scheeße liere.
Nit nur dat, hä moot och – watt´e su noch nit kannt,
manch´en krankhafte Logik kapiere.

Un dann wor et suwigg, met nem Blauhelm om Kopp,
jing et aff en nem Fliejer noh Süde.
Un do süht´e die eeste, vun Mine Zerfetzte,
jedrewe vun Haß un vun Lüje.

Oh.. un hä denk aan die Skyline vun Kölle!
Oh.. un hä denk aan sing Lück, aan doheim!

Un obwohl´e weiß: Dat es nit singe Kreech,
spürt´e och: He kann alles passiere.
Dann die Salv´uss´m Nix, all dat Bloot em Jeseech,
un hä schreit un hätt Angs zo krepiere.

Oh.. un hä denk aan die Skyline vun Kölle!
Oh.. un hä denk aan sing Lück, aan doheim!

Wat en Laachnummer murmelt´e fiebernd em Bett,
met nem Blauhelm he Herrjott zo spille.
Unger Morphium en irgend nem Feldlazarett,
druss kraach en Jranat en die Stelle.

Oh.. un hä denk aan die Skyline vun Kölle!
Oh.. un hä denk aan sing Lück, aan doheim!

Zurück