Sansibar

Ahu, Ahu, Ahu, Afrika, Ahu, Ahu, Ahu, (Kilimandscharo) Afrika,
Ahu, Ahu, Ahu, (Heia Safari) Afrika, Ahu, Ahu, Ahu, Afrika,

Hömma Mamma samma somma ma na Afrika?
Hömma Mamma samma lamma domma da hin fah´n!
Hömma Mamma samma somma ma na Afrika?
Oder sommer in de Sansibar?

Sansibar – Ohoho – Sansi Bar – Ohoho
Vater Rhein und Mama Afrika – Ohoho
Sansibar – Ohoho – Sansi Bar – Ohoho
Allemann in de Sansibar

Ahu, Ahu, Ahu, Ahu, Ahu, Ahu, Ahu, Ahu
Allemann in de Sansibar – in de Sansibar – in de Sansibar
Allemann in de Sansibar – Alle in de Sansibar!

Hömma Mamma samma hamma noch wat Bargeld da?
Hömma Mamma samma hamma noch wat da in bar?
Hömma Mamma samma hamma noch wat Bargeld da?
Jo? Dann jommer in de Sansi Bar

Sansibar – Ohoho – Sansibar – Ohoho
Allemann in de Sansibar – in de Sansibar – in de Sansibar
Vater Rhein und Mama Afrika – Ohoho
Sansibar – Ohoho – Sansibar – Ohoho
Allemann in de Sansibar – Allemann in de Sansibar!
Allemann in de Sansibar

Samma jommer för jot oder jommer léger
Samma jommer jetz´ glich oder jommer noher
Samma jommer övverhoup oder blieve mr he
Samma somma ma? Saach jetz´ blos nit nä!

Sansibar – Ohoho – Sansibar – Ohoho
Allemann in de Sansi Bar – in de Sansibar – in de Sansibar
Vater Rhein und Mama Afrika – Ohoho
Sansibar – Ohoho – Sansibar – Ohoho
Allemann in de Sansi Bar – Alle in de Sansibar!

Allemann in de Sansi Bar

Zurück