Minge Dom

Minge Dom, ich ben stolz op dich
för mich bes do mieh als bloß Kirch
en dir sin Heimat un Himmel vereint
Jeschichte, Vollkommenheit
Minge Dom, do bes e Jeheimnis för mich
e Hus för Ärm un Rich,
un jeder, dä dich Wunder erbleck
spürt jet vun Fridde un vun Jlöck.

Do häs no Jebotsdach, e Johrhundert eröm
zo dinger Vollendung kom Kaiser Willem.
Zick der Zick han ding Jlocke off trorich jeklunge,
manch einer hät sich nit mieh zusammejefunge
Trotz Bombe un Mine, do häs dich jot jehalde
mer süht se nit mieh, vum Kreech ding Falde
un öm dich eröm es widder alles en Schoß
stolz rags do üvver Kölle erus.

Minge Dom, ich ben stolz op dich
för mich bes do mieh als bloß Kirch
en dir sin Heimat un Himmel vereint
Jeschichte, Vollkommenheit
Minge Dom, do bes e Jeheimnis för mich
e Hus för Ärm un Rich,
un jeder, dä dich Wunder erbleck
spürt jet vun Fridde un vun Jlöck.

Wat künns do uns nit för Jeschichte verzälle
vun Schicksale us dem ahle Kölle
För manche han ding More Zofloch bedück
andere han en dir noh der Wohrheit jesök

Minge Dom, ich ben stolz op dich
för mich bes do mieh als bloß Kirch
en dir sin Heimat un Himmel vereint
Jeschichte, Vollkommenheit
Minge Dom, do bes e Jeheimnis för mich
e Hus för Ärm un Rich,
un jeder, dä dich Wunder erbleck
spürt jet vun Fridde un vun Jlöck.

Als Kunstwerk bes do üvverall bekannt
vun dingem Zauber sin de Minsche jebannt
Do Krönung der Jotik, do Himmeldür
Moß un Leech sin vollendet en dir.
Doch verjesse weed vill, dinge Zweck un Senn
denn nor Kunstwerk allein wellste nit sin
zo Dank un Ihr rags do erus
als der Welten schönstes Joddeshus.

Minge Dom, ich ben stolz op dich
för mich bes do mieh als bloß Kirch
en dir sin Heimat un Himmel vereint
Jeschichte, Vollkommenheit
Minge Dom, do bes e Jeheimnis för mich
e Hus för Ärm un Rich,
un jeder, dä dich Wunder erbleck
spürt jet vun Fridde un vun Jlöck.

Zurück