Mer han alles em Griff

Des Sonndaachsmorjens jäje elf lät der Dampfer af,
En Stammdeschfaht steiht om Projramm
der Rhing erop un eraf
Als eehts weed die jroße Thek met Beschlach belat
Beim Kölsch vum Faaß un kölsche Tön do kütt mer flöck en Faht
ne staatse Damenkäjelklub met Luffschlage bekränz
es met an Bord, se han hück frei vun Spöl, Mann un Pänz
Dat dun se öntlich fiere et waggelt nit bloß der Kahn
se raafe sich e paar Käls un fange zu trellere an

Mir han alles, alles em Jreff uns kann keiner, uns kann keiner
sujett wie ons jitt op keinem Scheff mir han alles, alles em Jreff

Des Sonndaachmeddags jäje zwei mem Kotelett en dr Hand
weed jeschunkelt un jesunge ußer Rand un Band
dr Käpten kütt vum Nickerche zoröck op de Bröck
en Käjelschwester steiht am Stür un röf janz entzöck:

Mir han alles, alles em Jreff uns kann keiner, uns kann keiner
sujett wie ons jitt op keinem Scheff mir han alles, alles em Jreff

Des Sonndaachsovends jäje sechs mr föhlt sich nit mih fresch
Üvver dr Reeling hänge veezich Mann un– födere de Fesch
Dr Klofrau stingk et fürchterlich se wirf de Lück erus
Un en Käjelschwester süff noch flöck de letzte Stöözjer us

Mir han alles, alles em Jreff uns kann keiner, uns kann keiner
sujett wie ons jitt op keinem Scheff mir han alles, alles em Jreff

De Domtürm röcke nöher Mensch wor dat en schöne Faht
zom Abschluß weed de Aldstadt jetz noch unsecher jemaat
un och dr Damenkejelclub der schwank zoröck an Land
doch do ston ald ehr Männer un die nemmen se bei dr Hand

Mir han alles, alles em Jreff uns kann keiner, uns kann keiner
sujett wie ons jitt op keinem Scheff mir han alles, alles em Jreff

Mir han alles, alles em Jreff uns kann keiner, uns kann keiner
sujett wie ons jitt op keinem Scheff mir han alles, alles em Jreff
Mer han alles, alles em Jreff

Zurück