Lääv, lääv, lääv

Blau, wie et Meer, sin Ding Auge,
Du luurs mich su traurig aan.
Wä´ hinfällt, muss och widder opston,
dodrop kütt et doch em Levve aan.

Alles vör dem Du och fottlöufs,
alles wonoh Du Dich sehns‘,
all dat weed immer in Dir sin,
sök Dir us, dat wat Du verdeens‘.

Loss doch dä Kopp nit hänge – lääv, lääv, lääv
un dun dat, wo di Hätz draan klääv, klääv, klääv.
Hür niemols op, ze singe, danz, danz, danz,
sulang, wie Du noch danze kanns‘.
Loss Dich doch einfach drieve – lääv, lääv, lääv
un dun dat, wo di Hätz draan klääv, klääv, klääv.
Do wees Di Jlöck schon finge – danz, danz, danz,
sulang Du danze kanns‘.

Ja, da da da da da da da da …

Dat, wat Do jestern jedröump häs´,
kann morje de Worheit schon sin.
Dat, wat Do jestern versöump häs´,
dat hollst´e nie widder en!

Loss doch dä Kopp nit hänge – lääv, lääv, lääv
un dun dat, wo di Hätz draan klääv, klääv, klääv.
Hür niemols op, ze singe, danz, danz, danz,
sulang, wie Du noch danze kanns‘.
Loss Dich doch einfach drieve – lääv, lääv, lääv
un dun dat, wo di Hätz draan klääv, klääv, klääv.
Do wees Di Jlöck schon finge – danz, danz, danz,
sulang Du danze kanns‘.

Ja, da da da da da da da da …

Ston immer einmol mieh op, als de hinfälls‘,
Kümmer´ Dich doch nit öm jede‘ Dress.
Saach Dir jede‘ Morje, wenn Do opsteihs‘ –
et Levve dat es su, wie et es!

Loss doch dä Kopp nit hänge – lääv, lääv, lääv
un dun dat, wo di Hätz draan klääv, klääv, klääv.
Hür niemols op, ze singe, danz, danz, danz,
sulang, wie Du noch danze kanns‘.
Loss Dich doch einfach drieve – lääv, lääv, lääv
un dun dat, wo di Hätz draan klääv, klääv, klääv.
Do wees Di Jlöck schon finge – danz, danz, danz,
sulang Du danze kanns‘.

Ja, da da da da da da da da …

Zurück