Kutt erop !

Et es dr janze Daag am rähne
Ming Frau un ich sin nur am jähne
Do weed et drusse plötzlich laut
Dä Palm dä hätt en Tütt jebaut.

Kutt erop, kutt erop!
Dä Palm dä hätt en Pief jestopp,
en Pief su jross wie en Bloomevaas – met Jras.
Kutt erop, kutt erop!

Dat janze Huus dat mäht sich op,
un stolpert jetz die Trepp erop.
Jrosse, Kleine, Dünne un Decke
jeder will als erster trecke.

Dann hammer et uns jemütlich jemaht.
Dä Palm der hätt en Plaat opjelaat.
Mir wore jrad so herrlich drop,
do weed op einmal an de Düür jeklopp.

Kutt erav, kutt erav !
Em Souterain do jeiht et aav.
Do jitt et Kölsch un Flönz un Kies – vum Nies.

Se drücke, schubse, tredde un puffe,
jeder will als erster suffe.
Do klopp et plötzlich widder an de Düür,
kutt erop – mer bruche Füür!

Kutt erop, kutt erop!
Dä Palm dä hätt en Pief jestopp,
en Pief su jross wie en Bloomevaas – met Jras.

Kutt erav, kutt erav !
Em Souterain do jeiht et aav.
Do jitt et Kölsch un Flönz un Kies – vum Nies.

Kutt erop, kutt erop!
Dä Palm dä hätt en Pief jestopp,
en Pief su jross wie en Bloomevaas – met Jras.

Zurück