Jrillparty

Metzjer Schmitz es usverkauf,
däm Hein si Bill hät enjekauf,
Kotlett,Wöschjer,Hämmcher,Speck,
för dä neuste Partygag.

De Wonnung es ald brechend voll
om Balkon, do qualmp et doll.
Do,dä Waldi janz jeritz,
de jrößte Woosch stebitz.

Jrill, Jrill, Jillparty es dä neuste Gag.
Jrill, Jirll, Jrillparty Mensch dat mät uns jeck.
Jrill, Jrill, Jrillparty he bei Woosch un Bier,
Jrille, Jrille,Jrille mät Pläsier.

Et För well nit su richtich jlöhn,
dröm holt dä Hein janz schnell ne Föhn.
De Kolle laache sich kapott,
schwatz sin de Jäß am janze Kopp.

En Qualm jehöllt drieht Heinz jet bang,
de Wöschjer met dr Kollezang.
Peng, ne Kanll, all sin verschreck,
do flüch dr Ovve weg.

Jrill, Jrill, Jillparty es dä neuste Gag.
Jrill, Jirll, Jrillparty Mensch dat mät uns jeck.
Jrill, Jrill, Jrillparty he bei Woosch un Bier,
Jrille, Jrille,Jrille mät Pläsier.

De Meiers bovven es janz blaß,
en Jrillwoosch hängk ehr op dr Nas,
Tatü tata, wat es he loß,
de Feuerwehr steiht op dr Stroß.

Klätschnaß no däm Lösche dann,
läuv et Bill no nevvenan,
öm die Party noch ze rette,
holt et Currywoosch met Fritte.

Jrill, Jrill, Jillparty es dä neuste Gag.
Jrill, Jirll, Jrillparty Mensch dat mät uns jeck.
Jrill, Jrill, Jrillparty he bei Woosch un Bier,
Jrille, Jrille,Jrille mät Pläsier.

Zurück