Höhnerhoff-Rock

Dat Hohn kritt e Limo, dä Hahn kritt e Bier,
Dat Hohn schlät däm Hahn met d’r Limo vor de Bier,

Dat es d’r Höhnerhoff-Rock,
Dat es d’r Höhnerhoff-Rock!
Wat es noch heißer als ne Minirock,
Dat es d’r schnelle Höhnerhoff-Rock!

Dä Hahn danz met ner Ent, dat Hohn met däm Stier,
Dat Küken setz om Mess, loort zo un drink e Bier,

Dat es d’r Höhnerhoff-Rock,
Dat es d’r Höhnerhoff-Rock!
Wat es noch heißer als ne Minirock,
Dat es d’r schnelle Höhnerhoff-Rock!

Dat es d’r Höhnerhoff-Rock,
Dat es d’r Höhnerhoff-Rock!
Wat es noch heißer als ne Minirock,
Dat es d’r schnelle Höhnerhoff-Rock!

Höhnerhoff, Höhnerhoff-Rock, jo,
Höhnerhoff, Höhnerhoff-Rock, jo,
Höhnerhoff, Höhnerhoff-Rock, jo,
Wat es noch heißer als ne Minirock,
Dat es d’r schnelle Höhnerhoff-Rock!

Dä Boor zänk die Höhner, do säht dä Hahn: Wat es?
Platsch, do litt dä Boor mem Geseech em Mess,

Dat es d’r Höhnerhoff-Rock,
Dat es d’r Höhnerhoff-Rock!
Wat es noch heißer als ne Minirock,
Dat es d’r schnelle Höhnerhoff-Rock!

Un litt dä Boor mem Geseech em Mess,
Ändert sich et Wedder, oder bliev wie et es,

Dat es d’r Höhnerhoff-Rock,
Dat es d’r Höhnerhoff-Rock!
Wat es noch heißer als ne Minirock,
Dat es d’r schnelle Höhnerhoff-Rock!

Die Koh danz met däm Pääd am Stall elans,
Zack, do han se beids ne Knöddel em Schwanz,

Dat es d’r Höhnerhoff-Rock,
Dat es d’r Höhnerhoff-Rock!
Wat es noch heißer als ne Minirock,
Dat es d’r schnelle Höhnerhoff-Rock!

Die Köh em Stall, die schreien Hurra,
Denn der Melker mit den kalten Händen es da,

Dat es d’r Höhnerhoff-Rock,
Dat es d’r Höhnerhoff-Rock!
Wat es noch heißer als ne Minirock,
Dat es d’r schnelle Höhnerhoff-Rock!

Zurück