Hey Johannes

Hey Johannes, breit de Flöjel us,
Un fleech hu en dr Himmel rus
Hol dir ne Stän vum Himmel wenn de kanns!
Un bad ding Dräum em Sunnejlanz
Hey Johannes, loss ding Pädcher jon.
Rick üvver Wies un Feld dovon.
Hingerm Horizont kütt e ander Land,
do sin all ding Sorje unbekannt.

Hey Johannes, spann dä Wage an,
dä durch Wind un Wolke fahre kann.
Luur dat do bovven de Sonn noch steit,
och wenn üvver de Äd en Wolke jeit.
Hey Johannes, treck de Sejel op,
pack et Stüer un maach dich op,
wo der Himmel en de Welle baad,
do weed jrad dä neue Daach jemaat.

Hey Johannes, bliev nur jo nit ston,
do muss vun einem Leech en dat andere jon.
Et Levve es vum Anfang bes zom Schluß
en Reis die jeder maache muss.
Hey Johannes, bliev nur jo nit ston,
do muss vun einem Leech en et andre jon,
Et Levve litt vun Anfang bes zom Eng,
janz allein en dinge Häng.

Zurück