Heim jommer nit

Mer sin op jeder Party immer widder jän dobei
Mr kann uns leicht erkenne –
mer stonn immer en dr eetse Reih
Mers sin dä harte Kän un finge niemols en Engk
Mer singe nit schön – evver laut un jän
Unsre Leed! Jo unser Lieblingsleed:

Heim jommer nit!
Heim jommer nit!
Su schnell kritt uns he keiner quitt! Nä!
Heim jommer nit!

Un simmer nit jelade – do lade mr uns selver en
Mer stonn op lecker Esse, op jet Musik un op jode Wing
Mer sin dä harte Kän un finge nie en Eng
Mer singe nit schön – evver laut un jän
Unsre Leed! Jo unser Lieblingsleed:

Heim jommer nit!
Heim jommer nit!
Su schnell kritt uns he keiner quitt! Nä!
Heim jommer nit!

Mer bruche kei Jeld – Mer nemme uns Zigg
Mer jon op et Janze – Evver Heim jommer nit
Mer kumme jot aan – Mer halde jot mit
Un mer jon dovun us: Heim jommer nit!

Heim jommer nit!
Heim jommer nit!
Su schnell kritt uns he keiner quitt! Nä!
Heim jommer nit!

Zurück