He triff sich Jott un de Welt

Do bes keine Betonklotz häßlich un kalt
Bes e Punktstöck her im jraue Hüserwald.
Se han dich hinjestalt vor urlanger Zick
Han dich renoviert, poliert un jeflick
Un trotz neuem Jlanz en dingem Jeseesch
Do bes un bliev dä Kölsche Jözenich

En dir wed jefriet jedanz un jelaach
Un su manch Lappührche jemaat.
Kaiser, Künig, Handwerk und Bur
Jeder hat Platz in dinger jastliche Mur
Die Zigge veränderte di Jeseesch
Doch do bes un blievs dä Kölsche Jözenich

He triff sich jestern un morje-Hilljesching un Jeld
He weed jeklüngelt- He triff sich Jott un de Welt.
He triff sich jestern und morje- Hilljesching un Jeld
Bedde un danze- he trifft sich alles- Jott un die Welt.

Ärm en Ärm met St.Alban, die Erinnerung bliev waach,
e Mahnmal för Fredde-wed och jedanz un jelaach.
Die jode Stuff vum Kölle, weeste off jenannt
För di eijen Orchester beste weltbekannt.
Un em Fastelovend do strahlt di Jeseesch
Do bes un blievs dä Kölsche Jözenich

He triff sich jestern un morje-Hilljesching un Jeld
He weed jeklüngelt- He triff sich Joff un de Welt.
He triff sich jestern und morje- Hilljesching un Jeld
Bedde un danze- he trifft sich alles- Jott un die Welt.

Do wors Danzhus un Lager, Kaufhus, Jereech
Fest- un Konzertsaal-Hand in Hand met nr Kirch
Do bes Kölle-unverfläsch.

He triff sich jestern un morje-Hilljesching un Jeld
He weed jeklüngelt- He triff sich Joff un de Welt.
He triff sich jestern und morje- Hilljesching un Jeld
Bedde un danze- he trifft sich alles- Jott un die Welt.

Zurück