Dat ahle Johr is fott

Et ahle Johr is fott, mer pack sich aan dr Kopp,
die Zick, die läuf´ Dir durch de Häng, dat weed nie anders sin.
Et ahle Johr ist fott un keiner hält et op,
de Haupsaach es mer sin noch do,
do drinke mer eine drop.
Wat fott is, dat is fott! 

Et wor vell Müh´et wor vell Plaach,
die Zäng kapott, e Loch em Daach,
die Stüer, die wullt unsen de Täsch,
mer han doch als jenoch jeblech.
Mer han de Botz eraf jedonn,
do kunnten se uns nit erin jonn.

Et ahle Johr is fott, mer pack sich aan dr Kopp,
die Zick, die läuf´ Dir durch de Häng, dat weed nie anders sin.
Et ahle Johr ist fott un keiner hält et op,
de Haupsaach es mer sin noch do,
do drinke mer eine drop.
Wat fott is, dat is fott! 

Mer hann jeschwaad un üvverlaad,
hät et och nit vell jebraat.
Mer han däm Schicksal frech jetrotz´,
jing och et Miehste en de Botz
Et jing noch jood, zo jooder Letz´,
em Laache halde mir de Spetz´.

Et ahle Johr is fott, mer pack sich aan dr Kopp,
die Zick, die läuf´ Dir durch de Häng, dat weed nie anders sin.
Et ahle Johr ist fott un keiner hält et op,
de Haupsaach es mer sin noch do,
do drinke mer eine drop.
Wat fott is, dat is fott! 

Zurück